Voorwaarden

Voorwaarden

In Nederland is de opleiding tot en de deskundigheid van de diëtist wettelijk geregeld. Daarbij is het recht tot het voeren van de titel van diëtist voorbehouden aan degene die met goed gevolg de HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek heeft afgerond.

De diëtisten van Vitae Voedingsadviesbureau staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici om de kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. De diëtisten zijn daarnaast lid van de Nederlandse Vereniging van diëtisten.

Afspraken
Wanneer u een afspraak korter dan 24 uur voor de afspraak wijzigt of afzegt, worden de kosten van het gesprek in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het is altijd mogelijk een afspraak op het spreekuur te vervangen door een telefonische afspraak op hetzelfde tijdstip.

Modelregeling

De diëtisten van Vitae Voedingsadviesbureau zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Deze vereniging heeft een modelregeling of overeenkomst tussen de diëtist en cliënt gemaakt waarin de rechten en plichten van beiden worden vastgelegd.

• Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen u als cliënt en de diëtist. Daarvoor moet u elkaar als gelijken behandelen en moet u duidelijke afspraken maken.

• Zowel u als de diëtist zijn verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal een ieder dit tijdig aangeven.

• De diëtist heeft de plicht u duidelijk informatie te geven over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. De diëtist zal u informeren bij aanvang van en tijdens de behandeling. U als patiënt heeft de taak om informatie die van belang is, te verstrekken aan de diëtist. Alléén dan kan de diëtist u een goede behandeling bieden.

• De diëtist respecteert bij het adviseren en behandelen uw persoonlijke omstandigheden en wensen.

• U mag van de diëtist een deskundige behandeling verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collegae en wint informatie in bij andere hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling betrokken zijn, zoals de behandelend arts.

• Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met een diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw nadrukkelijke toestemming mag aan uw partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. U als patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren.

• De diëtist houdt een dossier bij met de gegevens over de behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier. Op verzoek krijgt u tegen een geringe vergoeding een kopie van uw dossier.

• Bij aanvang van en tijdens de behandeling bent u in principe vrij in het kiezen van een diëtist.

• Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met de diëtist. Komt u er samen niet uit, dan kunt u terecht bij de klachtenbalie van de instelling of bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg in uw regio.

Privacy

Voor een goede zorgverlening is het nodig om persoonlijke gegevens bij u na te vragen en vast te leggen. Bovendien kan het nodig zijn om met andere zorgverleners informatie uit te wisselen.

Een diëtist is echter gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften rond persoonsregistratie. Vitae gaat dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om. U heeft altijd het recht om uw dossier in te zien. En er wordt alleen informatie aan derden doorgegeven als u daar toestemming voor heeft gegeven.

Er zijn een aantal uitzonderingen:
1.Uw huisarts is ‘een spin in het web’ als het om uw gezondheid gaat. Dat is de reden dat hij/zij altijd een schriftelijke rapportage ontvangt en tijdens overleggen op de hoogte wordt gebracht over de voortgang van de behandeling. Datzelfde geldt voor de praktijkondersteuner die bij de huisarts werkzaam is.

2. De arts of specialist die het verwijsbriefje heeft geschreven. Hij of zij ontvangt een schriftelijke rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling. En tijdens overleggen zal de voortgang van de behandeling met hem of haar worden besproken.

3. De andere disciplines met wie Vitae samenwerkt. De samenwerking heeft als doel om een beter resultaat van de behandeling te verkrijgen. Dat is de reden dat Vitae informatie zal uitwisselen met een andere discipline als dat nodig is of lijkt.

Mocht u bezwaar hebben tegen het uitwisselen van gegevens, dan kunt u dat altijd aan de diëtist laten weten.

Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de werkwijze of de behandeling van Vitae dan kunt u dat altijd bespreken met uw diëtist.
Wanneer u er met haar niet uitkomt, dan kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) Delft-Westland-Oostland.

U kunt deze organisatie bereiken via:
Telefoonnummer 015 – 2146433
Internet: www.rpcp-dwo.nl