Privacy verklaring

Privacyreglement Vitae Voedingsadviesbureau

 

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Gegevens
De diëtisten van Vitae Voedingsadviesbureau verzamelen gegevens van u die in het belang zijn van de behandeling en/of die de wetgeving of zorgverzekeraar verplicht stelt om te registreren. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Identiteitsnummer
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Vitae heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Plichten van de praktijk
Vitae Voedingsadviesbureau is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener op het spreekuur maar ook door middel van deze privacyverklaring op onze website.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar.

Delen met anderen
Vitae Voedingsadviesbureau zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan de rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname.
We gaan op een zorgvuldige en veilige manier met uw gegevens om, ook als we deze met uw toestemming verstrekken aan andere zorgverleners.

Met een aantal bedrijven en organisaties heeft Vitae Voedingsadviesbureau een overeenkomst afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te kunnen waarborgen. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Het bedrijf dat het programma heeft gemaakt om uw gegevens te kunnen bewaren (uw digitale dossier).
 • Vecozo, een digitaal portaal om de behandelingen te kunnen declareren
 • Het ICT-bedrijf dat de computers onderhoudt

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kenbaar maken bij uw diëtist. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Vitae Voedingsadviesbureau neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We willen u er op wijzen dat het gebruik van de email, sms of WhatsApp niet beveiligd is. Let u er daarom op welke informatie u op die manier met ons wilt delen. Of vraag ons in het bericht alleen om contact met u op te nemen.
Het is mogelijk om ‘veilig’ te mailen door een Zorgmailbericht van ons te beantwoorden, dit kan maximaal twee maal per bericht.

Meer informatie en/of klachten
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of u heeft de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via 06-12392986.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

U kunt hier deze Privacyverklaring en het Toestemmingsformulier downloaden.